Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

čl. 1

Základní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky (dále také OP) jsou zpracované podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také NOZ). Upravují vzájemná práva a povinnosti stran vznikající při uzavírání smluv o poskytování předmětu plnění vyplývajícího ze smlouvy (dále jen smlouva) mezi poskytovatelem a fyzickou osobou – objednavatelem. Smlouva je uzavírána prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.nechcisebat.cz. Předmětem plnění smlouvy může být blíže specifikovaná služba popř. prodej zboží podle výběru objednavatele (dále plnění).
 1. Smluvní strany

Poskytovatel:

Ing. Zdeněk Voharčík 

Název projektu: NECHCI SE BÁT

IČO: 70750998

místo podnikání: Nemocniční 781/14

zapsaný u ŽR ÚMČ Praha 9 

kontaktní údaje:

email: zdenek@nechcisebat.cz

telefon: 606179966

www.nechcisebat.cz

a

 Objednavatel:

Jméno, příjmení fyzické osoby přijímající plnění

s podrobnostmi uvedenými na objednávce a uvedené ve smlouvě

(dále také smluvní strany)

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Případná jiná (odchylná) ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Platné obchodní podmínky jsou uveřejněny na web stránkách www.nechcisebat.cz, změna obchodních podmínek se připouští. V souladu s ustanovením § 1752 NOZ smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna obchodních podmínek bude objednavateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou ve smlouvě o poskytování služeb. Změnu OP nemusí objednavatel přijmout, a v takovém případě smlouvu vypoví ve výpovědní lhůtě jednoho měsíce. 

čl. 2
Informace o plnění a ceně
 1. Informace o nabízených službách poskytovatelem a uvedení cen za jednotlivé poskytované služby, včetně jejich obsahu, resp. předmětu plnění jsou uvedeny na web stránkách www.nechcisebat.cz. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých nabízených služeb v konečné částce v Kč a jsou platné tak, jak jsou zveřejněny.  Sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek je možné a cena bude stanovena dohodou smluvních stran.
 2. Veškerá plnění vč. jejich presentace jsou ve smyslu NOZ nabídkou a mají informativní charakter. 
 3. V případě nabízeného zboží se použije ustanovení čl. 2 bod 1 a 2 obdobně, přiměřeně.
 4. Aktuální ceník – změny cen. Uvedené ceny jsou na web stránkách vždy aktuální a změny cen vždy nahrazují všechny dřívější ceny. Objednavatel je před poskytnutím plnění vždy předem s cenami seznámen.
 5. Poskytovatel se s objednavatelem dohodne na přesném termínu plnění (den a hodina) a místě plnění, resp. formy plnění (osobně v kanceláři poskytovatele nebo s využitím dálkového přenosu, aj.).
 6. V případě neuskutečnění plnění se smluvní strany mohou dohodnout za následujících podmínek na náhradním plnění. Pokud ze strany objednavatele bude překážka v přijetí plnění oznámena poskytovateli nejpozději 48 hodin před plánovaným termínem a hodinou plnění dojde k plnění v jiném dohodnutém termínu. Pokud nedojde k plnění ze strany poskytovatele, bude termín objednavateli nahrazen a bude případné neplnění oznámeno objednavateli včas.
 7. Poskytovatel má právo na zaplacení ceny dle výběru plnění objednavatelem předem před poskytnutím služby v případě úhrady bankovním převodem (nejpozději den před sjednaným termínem poskytnutí plnění) a v případě dodání zboží nejpozději dnem doručení zboží. V případě úhrady v hotovosti je služba splatná po dokončení, resp. uskutečnění plnění vůči objednavateli v místě poskytnuté služby.
 8. Objednavatel není povinen hradit cenu za poskytnutou službu, pokud není s poskytnutou službou – plněním spokojen, a tuto skutečnost sdělil poskytovateli bezprostředně po poskytnutí plnění, popř. postupem dle čl. 6 bod 13.
 9. Pro úhradu objednaného plnění bude poskytovatelem zaslána proforma faktura objednavateli na jím uvedenou emailovou adresu, vč. identifikátorů platby po odeslání objednávky.
 10. V případě nezaplacení objednaného plnění ve splatnosti nebude poskytovatelem plnění objednavateli poskytnuto. Smluvní strany se mohou domluvit na zaplacení v hotovosti na místě poskytnuté služby.
 11. Objednavatel se zavazuje, že se bude účastnit jednotlivých plnění v dohodnutém termínu a hodině a ve stavu, který umožňuje přijmout plnění. V opačném případě se plnění neuskuteční a nemá objednavatel nárok na vrácení peněz.
 12. Objednavatel se zavazuje, že v prostorách poskytovatele bude dodržovat pravidla a pokyny bezpečnosti a slušného chování (nekuřácké prostředí, bez omamných látek atd.) 

 

čl. 3
Uzavření smlouvy – objednávka
 1. Objednavatel uzavře smlouvu provedením a odesláním objednávky na vybrané plnění a potvrzením objednávky poskytovatelem. Má se za to, že nabídka poskytovatele byla přijata ve smyslu §1745 NOZ (Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti). V případně objednání zboží se postupuje obdobně, přiměřeně.
 2. Objednavatel provede objednávku plnění takto:
  1. vyplněním objednávkového formuláře s registrací
 3. Objednavatel si vybere plnění (nabídku uveřejněnou na webu) a způsob platby a den přijetí plnění (objednání termínu).
 4. Před odesláním objednávky si objednavatel může zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
 5. Objednávku odešle objednavatel poskytovateli kliknutím na tlačítko ODESLAT.
 6. Údaje uvedené v objednávce považuje poskytovatel za správné. Nezbytnou podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení objednavatele o jejím přijetí. Objednavatel tím potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou nezbytnou součástí uzavřené smlouvy vč. souhlasu dle čl. 9.
 7. Pokud objednavateli vzniknou náklady při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, atd.), pak tyto objednavatel hradí sám.
 8. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky pošle objednavateli potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou objednavatel v objednávce uvedl.  Přílohou potvrzení o obdržení objednávky jsou tyto obchodní podmínky. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky poskytovatelem na emailovou adresu objednavatele. 
 9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle objednavateli na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy ve smyslu NOZ a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením poskytovatele o přijetí této nové nabídky objednavateli na jeho emailovou adresu (nové zaslání a potvrzení). 
 10. Všechny objednávky přijaté poskytovatelem jsou pro obě smluvní strany závazné. Objednavatel může zrušit objednávku, dokud mu není doručeno potvrzení o přijetí objednávky poskytovatelem. Objednavatel může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email poskytovatele uvedený v těchto obchodních podmínkách. 
 11. Objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména z důvodů jeho podstatného porušení smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli (včetně obchodních podmínek).
 12. V případě nabízeného zboží, se použije ustanovení tohoto čl. obdobně, přiměřeně. Dodání zboží bude dodáno dle specifikace uvedené objednavatelem, po jeho zaplacení, nejpozději při dobírce. 
čl. 4
 Platební podmínky  
 1. Cenu plnění dle smlouvy může objednavatel uhradit následujícími způsoby:
  1. Bezhotovostně, převodem na bankovní účet poskytovatele č: 1019244376/6100, vedený u Equa Bank, a.s.,
  2. v hotovosti, na místě poskytnuté služby,
  3. v případě dodání zboží i dobírkou.
 2. V případě bezhotovostní platby je závazek objednavatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele.
čl. 5
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy, vady plnění, reklamace
 1. Objednavatel, který uzavřel smlouvu, má právo od smlouvy odstoupit (zejména ve smyslu § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f, § 1823, § 1829 a §§ 1834, 1836 a), §1837 písm. a), §1914 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy v případě spotřebitele činí ve 14 dnů de dne převzetí poskytnutého plnění, je-li předmětem smlouvy pravidelné opakované plnění.
 3. Objednavatel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy případě, že:
  1. poskytování plnění bylo splněno s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil objednavateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. v dodávce zvukové či obrazové nahrávky nebo počítačového programu porušil jejich původní obal,
  3. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí objednavatel odeslat Odstoupení od smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupí-li objednavatel od smlouvy, vrátí mu poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky.
 6. Formulář pro Odstoupení od smlouvy je přílohou obchodních podmínek.
 7. Poskytovatel odpovídá objednavateli v případě poskytnutí zboží za to, že zboží nemá vady obdobně jako u poskytnuté služby.  
 8. V případě výskytu vady u zboží může objednavatel prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  1. výměnu za nové zboží,
  2. opravu zboží,
  3. přiměřenou slevu z ceny, 
  4. odstoupit od smlouvy.
 9. Objednavatel má právo odstoupit od smlouvy, 
  1. pokud má zboží podstatnou vadu, 
  2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 
  3. při větším počtu vad zboží
  4. pokud není s poskytnutím služby spokojen a využije postupu dle č. 6 odst. 13.
 10. Poskytovatel je povinen reklamaci přijmout a rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s objednavatelem nedohodne na delší lhůtě. Poskytovatel písemně informuje objednavatele o výsledku reklamace. 
 11. Výpověď smlouvy je účinná okamžikem doručení objednavateli popř. poskytovateli. Není-li ujednáno jinak, zaniká smlouva okamžikem účinnosti této výpovědi. 
 12. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky poskytovaných služeb (zejména za to, že nebude dosaženo předpokládaného výsledku objednavatelem, zejména rychlost změny apod.), a to i s ohledem na skutečnost, že tyto výsledky jsou primárně určovány jednáním objednavatele.
 13. V případě nespokojenosti objednavatele s plněním poskytovatele je nárok na vrácení peněz (v případě hotovosti nezaplacení) pokud objednavatel vyjádří reklamaci ihned po skončení plnění (služby), nejpozději však do půlnoci dne, ve kterém bylo plnění uskutečněno.
čl. 6
Vzájemná komunikace 
 1. Smluvní strany se domluvily, že veškerou písemnou korespondenci budou vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
 2. Objednavatel doručuje poskytovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel doručuje objednavateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 
 3. Korespondence je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.
 4. V případě listovní zásilky dnem doručení poštou.
čl. 7
 Mimosoudní řešení sporů
 1. Poskytovatel a objednavatel se mohou dohodnout na mimosoudním řešení případných sporů.
 2. V případě stížnosti objednavatele doručené v písemné podobě poskytovateli postupuje poskytovatel s ohledem a v zájmu řádného prošetření a dostatečného objasnění obsahu stížnosti. Je vhodné každé tvrzení – stížnost prokazatelným způsobem doložit, popř. náležitě popsat. V případě, že stížnost nebude konkrétní, nebude obsahovat dostatek informací potřebných pro její šetření, bude odložena jako neřešitelná. Informace o výsledku šetření bude poskytnuta poskytovatelem objednavateli ve lhůtě do 30 dnů od přijetí stížnosti na jeho emailovou adresu. K došetření stížnosti je možno mezi stranami dohodnout i delší lhůtu.
 3. Poskytovatel je oprávněn k poskytování plnění na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu dodržování podmínek profese provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.  
čl. 8
Ochrana osobních údajů
 1. Ochrana osobních údajů objednavatele, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také GDPR).
 2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je poskytovatel jehož identifikátory jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek. 
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o objednavateli fyzické osobě, zejména: jméno, příjmení, telefonní číslo, RČ, adresa elektronické pošty, adresa bydliště, pohlaví, věk, informace o psychickém či zdravotním stavu objednavatele (dále také osobní údaje). Objednavatel je povinen sdělit osobní údaje pravdivě, správně a neprodleně informovat poskytovatele o případných změnách.
 4. Správce je poskytovatel plnění dle těchto obchodních podmínek, tj. dle smlouvy. Zpracovává osobní údaje, které mu objednavatel poskytl na základě vyplnění objednávky a pouze pro splnění účelu smlouvy. 
 5. V tomto čl. 9 Ochrana osobních údajů bude poskytovatel uveden jako správce v souladu s GDPR.
 6. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce spolupracuje se zpracovatelem dat a využívá ochrany osobních údajů podle podmínek zpracovatele, který má pověřence. Veškeré údaje o zpracovateli dat jsou dostupné na webových stránkách na adrese uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 7. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
  1. plnění smlouvy mezi objednavatelem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  3. souhlas objednavatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 8. Účelem zpracování osobních údajů je
  1. vyřízení objednávky objednavatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi objednavatelem a správcem (poskytovatelem), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele splnit,
  2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, zejména ve prospěch obou stran. 
 9. Ze strany správce dochází k automatizovanému zpracování, vč. profilování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním poskytuje objednavatel svůj výslovný souhlas. 
 10. Správce uchovává osobní údaje 
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi objednavatelem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Pro účely zpracování účetnictví, po dobu nezbytnou k archivaci účetních dokladů, vyplývající ze zákona.
  2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle do 5-ti let, po odvolání souhlasu, v případě zpracovávání osobních údajů na základě výslovného souhlasu objednavatele. 
  3. po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  
 11. Příjemci osobních údajů jsou následující osoby 
  1. poskytovatel služby a osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,
  2. zpracovatel dat zajišťující služby provozování webových stránek a marketingové služby.
 12. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  
 13. Za podmínek stanovených v GDPR má objednavatel
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
  2. právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
  3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
  4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
  5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v záhlaví těchto obchodních podmínek. 
 14. Objednavatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že jeho právo na ochranu osobních údajů bylo porušeno.
 15. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů objednavatele. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Dále prohlašuje, že k osobním údajům objednavatele mají přístup pouze jím pověřené osoby (viz výše).
 16. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře objednavatel potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.  
 17. Správce je oprávněn tyto podmínky ochrany osobních údajů změnit. Aktuální verzi je povinen umístit na webových stránkách, uvedených v záhlaví obchodních podmínek a zaslat je i objednavateli na známou emailovou adresu. 

 

čl. 9
Závěrečná ustanovení
 1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a objednavatelem se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Poskytovatel není ve vztahu k objednavateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.
 3. Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Objednavatel nesmí při využívání webových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz podnikatele – poskytovatele a který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Objednavatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ.
 5. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není třetím stranám přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro Odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.9.2020

        Příloha č. 1 obchodních podmínek

Formulář pro odstoupení od uzavřené smlouvy

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.,

 1. Ve smyslu přijatých obchodních podmínek zpracovaných podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je přílohou tento formulář odstoupení od smlouvy: 

Podnikatel – internetový obchod

Ing. Zdeněk Voharčík 

Název projektu: NECHCI SE BÁT

IČO: 70750998

místo podnikání: Nemocniční 781/14, Praha 9

zapsaný u ŽR ÚMČ Praha 9 

kontaktní údaje:

email: zdenek@nechcisebat.cz

telefon: 606179966

www.nechcisebat.cz

(dále poskytovatel)

a

spotřebitel – fyzická osoba

jméno, příjmení

adresa

email

telefon

(dále objednatel)

 1. Oznamuji, že odstupuji od uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb/nákupu zboží (nehodící přeškrtněte) ve smyslu platných obchodních podmínek internetového obchodu:

Číslo mé objednávky:

Datum mé objednávky – odeslané dne:

Datum potvrzení mé objednávky – obdržené dne:

Úplata za službu/zboží (nehodící přeškrtněte) provedena:

Způsobem:

Dne:

 1. Formulář vyplňte jej, vytiskněte, podepište a zašlete jej naskenovaný na e-mailovou adresu internetového obchodu – viz výše nebo jej zašlete zásilkou – poštovním doručením (v případě nákupu zboží, vraťte zboží zpět pokud možno současně).
 1. Formulář se vyplňuje jen v případě, že chcete odstoupit od uzavřené smlouvy.
Přehled obchodních podmínek