Obchodní podmínky

1) Obecná ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej webinářů a online konferencí na webové stránce www.nechcisebat.cz 

Prodávajícím je společnost Nechci se bát s.r.o., která zajišťuje organizační, technickou a komunikační stránku webinářů a online konferencí.

  • Nechci se bát s.r.o.
  • IČ: 10904000
  • se sídlem: Nemocniční 781/14, Vysočany, 190 00 Praha 9
  • e-mail: zdenek@nechcisebat.cz
  • telefon: +420 603119559
  • web: www.nechcisebat.cz
  • (dále jen „prodávající“)
 

Smlouva se s kupujícím uzavírá přes rozhraní webových stránek www.nechcisebat.cz Kupující může být fyzická či právnická osoba, která uhradila kupní cenu on-line produktu. Tyto obchodní podmínky podrobněji vymezují a upřesňují práva i povinnosti obou kupních stran. 

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

Předmětem služby je umožnění přístupu do online vzdělávacích programů – webinářů a online konferencí pořádaných Prodávajícím. Informace o webinářích včetně jejich náplně a kupní ceny najdete na webu www.nechcisebat.cz Cenu rovněž uvádíme v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo kupní cenu upravit, konkrétní nabídka zůstává v platnosti po dobu, kdy je uvedena na webu www.nechcisebat.cz 

Každá učiněná objednávka je závazná, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká jejím odesláním. Podáním objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že veškeré jím uvedené osobní údaje jsou správné a pravdivé. Pro jakékoliv dodatečné změny údajů nás prosím kontaktujte na e-mailu zdenek@nechcisebat.cz 

Odesláním objednávky vzniká prodávajícímu povinnost zaslat webový odkaz na webinář. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, potvrzení objednávky a podklady pro platbu obdrží obratem e-mailem. 

3) Cena, způsob úhrady, způsob dodání přístupových údajů 

Informace o webinářích a online konferencích včetně jejich obsahu a ceny kupující nalezne na webových stránkách www.nechcisebat.cz. Cenu uhradí přes platební bránu, nebo převodem na bankovní účet uvedený ve faktuře Prodávajícího. Doba splatnosti je 2 pracovní dny od uzavření kupní smlouvy, pokud se kupující s prodávajícím nedomluví jinak. Kupující se stává účastníkem webináře až po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. 

Po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího má tento povinnost nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak, zaslat kupujícímu e-mail s potvrzujícími informacemi o webináři. Následně má prodávající povinnost zaslat kupujícímu e-mail přístupem k danému webináři, online konferenci pomocí unikátní url adresy, nejpozději 2 hodiny před konáním webináře a online konference, není-li uvedeno jinak. 

Online platby jsou zajišťovány poskytovatelem platební brány, společností ComGate Payments, a.s. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. 

 

ComGate Payments, a.s.  
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové  
E-mail: platby-podpora@comgate.cz  
Tel: +420 228 224 267 

 

Platby kartou 

Pro zaplacení požadované částky kartou zadáte do rozhraní platební brány Comgate číslo karty, datum splatnosti a CVC kód. CVC kód naleznete na zadní straně karty v podpisovém pruhu. Platby jsou zabezpečovány standardem 3D secure. 

 

Internetové bankovnictví 

Kliknutím na tlačítko vaší banky vám platební brána ComGate přesměruje do internetového bankovnictví daného zprostředkovatele. Na přesměrovaném odkazu se přihlásíte klasickým postupem a potvrdíte připravený platební příkaz. Po dokončení platby budete přesměrování zpět do obchodu.  

4) Zabezpečení přístupu do programu a ochrana autorských práv 

Přístupové údaje do webináře, online konference, které od nás obdržíte, jsou určené pouze pro vaši osobní potřebu a je zakázáno poskytovat je třetím osobám. Pokud by se tak stalo, má prodejce právo odstoupit od kupní smlouvy, deaktivovat kupujícímu vstup do online programu a vymáhat ušlý zisk či případnou vzniklou škodu. 

Kupující má rovněž povinnost zabránit, aby došlo ke zneužití jeho přístupových údajů třetími osobami. Prodávající v tomto ohledu nenese žádnou zodpovědnost. 

Materiály z online vzdělávacího programu podléhají právní ochraně vycházející z autorského práva. Je zakázáno jakékoliv jejich šíření či poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Za případné škody vzniklé touto cestou odpovídá kupující. 

5) Vadné plnění a reklamace 

Kupujícím ručíme, že náš produkt nemá žádné vady. 

Pokud si přejete program reklamovat, kontaktujte nás na e-mailu: zdenek@nechcisebat.cz. Zároveň doložte doklad o koupi a popis závady. O dalším postupu vás budeme informovat e-mailem, reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu do 30 dnů od data jejího uplatnění. 

Prodávající nenese zodpovědnost za závady související s pomalým internetovým připojením, nedostatečným softwarovým vybavením nutným pro spuštění materiálů z programu či neaktualizovaným internetovým prohlížečem zákazníka. V případě výpadku serveru nemá kupující žádný nárok na kompenzaci či vrácení kupní ceny programu. Prodávající je povinen zajistit co nejrychlejší zprovoznění serveru. 

6) Garance vrácení peněz 

Pokud s webináři, či online konferencemi nebudete spokojení, můžete do 24 hodin před začátkem odstoupit od smlouvy, a to bez udání důvodu. Pro odstoupení v této lhůtě nám zašlete e-mail na zdenek@nechcisebat.cz. Peníze vám vrátíme převodem na uvedený účet a neprodleně deaktivujeme vaše přístupové údaje do členské sekce programu. 

7) Ochrana osobních údajů 

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou považovány za důvěrné. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, podle článku I. odst. 1 této smlouvy. 

8) Závěrečná ustanovení a kontakt 

Veškeré informace předávané Prodávajícím na těchto webinářích a konferencích slouží pouze pro studijní a vzdělávací účely. 

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá jejich nová verze je dostupná na webových stránkách www.nechcisebat.cz 

Jakékoliv připomínky či stížnosti nám prosím zašlete na e-mail: zdenek@nechcisebat.cz 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.3.2022 

Přehled obchodních podmínek